Олег Леусенко (oleg_leusenko) wrote,
Олег Леусенко
oleg_leusenko

Приречена будівля азіопи / Обреченное строение азиопы

Українською мовою (перевод на советско-имперский язык во второй части, см. ниже)

В пості Азіопу перейменовано у СССРусь... мій френд leg0ner написав ось таку думку:

Перше моє уявлення про таку фантазію, це світ сталкеру що живе у Чорнобилі:) Не важко прийти до висновку, що їхнє бажання з’єднати Русь під керівництвом Москви виходить з їх не бажання брати на себе відповідальність за вирішення найпростіших питань що стосуються самої їхньої держави та особисто їх жалюгідних життів”.

Я відповів другу коротко: „Потуги московців приєднати до Руси Україну нагадують також устремління метелика до вогника або точніше пацюка до глибинного океану, коли він стрибає з свого судна)”.

Але вважаю за потрібно пояснити свою алегорію. Дивитись: СРСР будувався кривавими методами та репресіями – це не оспорюється. Але, московські червоні хани на той час хоча б знали чим заповнювати ідеологічну нішу.

Тобто, людям промивалися мозки не „великорусской” „величчю” (хоча й цей імперський бруд поширювався), а знищенням класів у суспільстві та денаціоналізацією рабських суб’єктів. І ці комуністично-імперіалістичні лекала підтримувались науковими працями не етнічних росіян – Енгельса, Маркса, Ульянова.

Але сьогодні ситуація кардинально інша. По-перше, не має більше пануючої лівої ідеології. По-друге, коли імперці кажуть про свої уяви „слов’янського Союзу на основі Руси” вони навіть не уявляють реального власного програшу.

Будь яка побудова держави передбачає ідеологічну глину, теоретичний каркас та людську цеглу. І що апологети путинського Союзу-2 мають в реалі?

Будь яка ідеологія ґрунтується хоч приблизно на науці. Будь-яка наука бере до уваги факти та історичну правду. А факти та правда такі: Московія ніколи Руссю не була навіть у самих неуявних мареннях. Навіть Новгород можна лише з натяжкою іноді називати Руссю. Хоча і це місто-державу Московія згодом теж поработила.

Новгородські літописи:"Лето.1149.Иде епископ Нифонт из НОВГОРОДА В РУСЬ..”, „Лето 1165.Ходи игумен Юрьевский в Русь, В КИЕВГРАД”. Це друга половина 12 століття. Отже, новгородці на той час себе Руссю не вважають.

Іпатіївський літопис: „Лето 1155.Юрий иде из Суздаля на Русь”. Тобто і суздальці теж не вважали себе Руссю.

Подивимось мапи не ангажованих далеких народів: 1548 рік. Венеція - створений альбом національних убрань з малюнками Тиціана. Тут чітко виділена Русь-Україна, яка межую з поляками, Литвою, Ливонією и московітами.

У 1619 році вийшов довідник "Держави, королівства і князівства світу". Там сказано, яка країна Русь або Роксоляния, або Рутенія. Це далеко не всі джерела.

Не думаю, що після цього можна серйозно на науковому рівні казати про нариси „великороссов” під пильним оком імператриці-німкені) Не буду зупинятися й на минулому московського улусу у столиці народу мокша. Так саме, не має потреби розказувати, що етнічні росіяни до слов’янства мають відношення хіба, що опосередковане.

Теорія азіопів зовсім не витримує критики, тому, що уявити навіть у хворобливому сні слов’янський союз із Казахстаном та напівмусульманською Ерефією для здорової людини не виявляється можливим.

Нарешті – цегла. Тобто людський ресурс. Кажу тезами, бо витрачати час на прописні істини навіть не має сенсу:

1. Творці Російської імперії трималися на позитивній демографічній складовій підконтрольної території. Отже у імперців була маса народу для репресій, засуджень, ссилок, страт та гарматного м’яса в імперських окупаційних війнах.

2. В РРФСР комуністичними методами до етнічних росіян записали трохи більше 70 % (в т.ч. й колишніх українців і білорусів). Сьогодні росіян на РФ менше 47%. У Росії зовсім не російське обличчя! Ситуація стабільно важка. Негативний приріст російського етнічного населення порівнянний хіба що з положенням північних народів, що частенько стоять на порозі повного зникнення. Татари вже до 2020 року складуть переважну більшість. Місцеві ініціативи, що двічі мали місце, про надання татарській мові статусу другої державної в близькому майбутньому досягнуть свого результату. Така ж сама ситуація стосовно Кавказу. Прибавте сюди щоденні теракти.

3. Будь яка спроба повернення у час імперського тоталітаризму призведе до ще більшого вибуху еміграції нового покоління.

Як бачимо, у азіопів не має ні глини, ні каркасу, ні цегли. Навіть не видно у досяжному майбутньому інженерів та прорабів. Хіба нормальні інженери планують у будівництві багатоповерхового будинку технології поєднання гнилої дерев’яної будівлі із пластмасовими кубиками та олов’яними хатами?)

Якщо у свій час потужний та тоталітарний СРСР не мав змоги захистити свою державність та відстояти каркас, то про які союзи може йти мова сьогодні між тоталітарними зубожілими напівкримінальними державами після 20 років різнополярних рухів внутрішньої та зовнішньої політики?

За ці роки повмирали мільйони махрових потенційних апологетів реваншу СССРосії, а замість них у цих країнах виросле вже нове, зовсім інше покоління, яке вже не можна змусити ходити на безкоштовні суботники та слухати по п’ять годин поспіль речі Путні та Ко. Цих людей не закинеш у теплушках до Сибіру та й для ГУЛАГів і Бєломорканалів потрібні нові зека та вертухаї.

У разі репресій ці молоді люди просто подадуться за кордон у пошуках кращої долі. А азіопи нехай будують свою гнилу комуналку з пенсіонерами та інвалідами, яких теж потрібно забезпечувати хлібом та видовищами.

*******"Евразийство — это заповедник мифов. Евразийцы ищут пресловутый «золотой век» с настойчивостью промотавшегося студента, заложившего в ломбард некий фамильный ювелирный антиквариат и никак не могущего найти злосчастную закладную квитанцию. Они пытаются искать в болотах «утонувший град Китеж» или натужно щурятся, выискивая «Небесный град Иерусалим». Либо предпочитают окопаться в берлоге «Третьего Рима», а также впасть в нирвану «Русского космизма»" ( http://newzz.in.ua/user/Stalker/ )

Советско-имперский язык (переклад на українську у першій частині, див. вище)

В посте Азіопу перейменовано у СССРусь... мой френд leg0ner написал вот такую мысль:

«Первое мое представление о такой фантазии, это мир сталкера живущего в Чернобыле:) Не трудно заключить, что их желание соединить Русь под руководством Москвы исходит из их нежелания брать на себя ответственность за решение простейших вопросов, касающихся самого их государства и лично их жалких жизней».

Я ответил другу коротко: "Потуги московцев присоединить к Руси Украину напоминают также устремленность бабочки к огоньку или точнее крысы в глубокий океан, когда она прыгает со своего судна)".

Однако, думаю следует объяснить эту аллегорию. Смотрите: СССР строился кровавыми методами и репрессиями - это не оспаривается. Но, московские красные ханы в то время хотя бы знали, чем заполнять идеологическую нишу.

То есть, людям промывались мозги не "великорусским" „величием” (хотя и эта имперская грязь распространялась), а уничтожением классов в обществе и денационализацией рабских субъектов. И эти коммунистически империалистические лекала поддерживались научными работами не этнических русских - Энгельса, Маркса, Ульянова.

Но, сегодня ситуация кардинально иная. Во-первых, уже не существует господствующей левой идеологии. Во-вторых, когда имперцы говорят в своих воображениях о "славянском союзе на основе Руси", они даже не представляют реальности собственного проигрыша.

Любое строительство государства предполагает идеологическую глину, теоретический каркас и человеческий кирпич. А что апологеты путинского Союза-2 имеют в реале?

Любая идеология зиждется хоть примерно на науке. Однако, наука должна учитывать факты и историческую правду. А факты и правда такие: Московия никогда Русью не была даже в самых невообразимых грезах. Даже Новгород можно лишь с натяжкой иногда называть Русью. Хотя и этот город-государство Московия впоследствии тоже поработила.

Новгородские летописи: " Лето.1149.Иде епископ Нифонт из НОВГОРОДА В РУСЬ..", "Лето 1165.Ходи игумен Юрьевский в Русь, В КИЕВГРАД". Это вторая половина 12 века. Итак, новгородцы к тому времени себя Русью не считают.

Ипатьевская летопись: "Лето 1155.Юрий иде из Суздаля на Русь". То есть и суздальцы тоже не считали себя Русью.

Посмотрим карты не ангажированных дальних народов: 1548 год. Венеция - создан альбом национальных нарядов с рисунками Тициана. Здесь четко выделена Русь-Украина, которая граничит с поляками, Литвой, Ливонией и московитами.

В 1619 году вышел справочник "Государства, королевства и княжества мира". Там сказано, какая страна Русь или Роксоляния, или Рутения. Это далеко не все источники.

Не думаю, что после этого можно серьезно на научном уровне говорить об очерках "великороссов" под бдительным оком императрицы-немки) Не буду останавливаться и на прошлом московского улуса в столице народа мокша. Так же, можно не напоминать, что этнические русские к славянству имеют отношение разве, что опосредованное.

Теория азиопы совсем не выдерживает критики, потому, как представить даже в больном воображении славянский союз с Казахстаном и наполовину мусульманской Эрефией для здорового человека не представляется возможным.

Наконец - кирпич. То есть человеческий ресурс. Говорю тезисами, ибо тратить время на прописные истины не имеет смысла:

1. Создатели Российской империи держались благодаря позитивной демографической составляющей подконтрольной территории. Следовательно у имперцев была масса народа для репрессий, осуждений, ссылок, казней и пушечного мяса в имперских оккупационных войнах .

2. В РСФСР коммунистическими методами к этническим русским приписали чуть более 70% населения (в т.ч. и бывших украинцев и белорусов). Сегодня русских в РФ менее 47%. У России совсем не русское лицо! Ситуация стабильно тяжелая. Отрицательный прирост российского этнического населения сравним разве что с положением северных народов, зачастую стоящих на пороге полного исчезновения. Татары уже к 2020 году составят подавляющее большинство. Местные инициативы, которые дважды имели место, о предоставлении татарскому языку статуса второго государственного в ближайшем будущем достигнут своего результата. Такая же ситуация относительно Кавказа. Прибавим сюда ежедневные теракты.

3. Любая попытка возврата к эпохе имперского тоталитаризма приведет к еще большему взрыву эмиграции нового поколения.

Как видим, у апологетов азиопы нет ни глины, ни каркаса, ни кирпича. Не видно также в обозримом будущем инженеров и прорабов. Разве нормальные инженеры планируют при строительстве многоэтажного дома технологии сочетания гнилого деревянного здания с пластмассовыми кубиками и оловянными избами?)

Если в свое время мощный и тоталитарный СССР не смог защитить свою государственность и отстоять каркас, то о каком союзе может идти речь сейчас между тоталитарными нищими полукриминальными государствами после 20 лет различных векторов внутренней и внешней политики?

За эти годы умерли миллионы махровых потенциальных апологетов реванша СССРоссии, а вместо них в этих странах выросло уже новое, совсем иное поколение, которое уже невозможно заставить ходить на бесплатные субботники и слушать по пять часов кряду речи Путина и Ко. Этих людей не закинешь в теплушках в Сибирь, да и для ГУЛАГов и Беломорканалов нужны новые зеки и вертухаи.

В случае репрессий эти ребята просто отправятся за границу в поисках лучшей доли. А азиопы пускай строят свою гнилую коммуналку с пенсионерами и инвалидами, которых тоже нужно обеспечивать хлебом и зрелищами.


Tags: Московия, Российская империя, СССР, азиопа, антидержавна діяльність, гомо раша, гомо советикус, идеология, империализм, кремлядь, мифы, неоколониализм, орда кацапська, полеміка, рашизм, статті О. Леусенка, шизофрения, эпистолярный жанр
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 7 comments