Олег Леусенко (oleg_leusenko) wrote,
Олег Леусенко
oleg_leusenko

Чому Росію не повернуть у ПАРЄ

Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках

Без зради. Чому Росію не повернуть у ПАРЄ

Так, зараз у ПАРЄ правлять емоції – та вони далекі від того, щоб лягти в основу рішеньБюро Парламентської асамблеї Ради Європи змінило правила формування комітетів, що поміж іншого призвело до позбавлення України місць у тому з них, що працює над зняттям санкцій з Росії. Не знаю чому, але наші медіа підхопили цю новину та подають її як чергову трагедію чи зраду, хоча насправді такої немає.

Йдеться про зміну правил процедури. Було прийнято рішення про те, що кожна країна матиме в цьому регламентному комітеті не стільки кандидатів, скільки захоче – а лише по два. А отже, як зараз говорять, нинішні списки «обнулили» – та це не значить, що країні відмовлено мати там своїх представників. Не знаю, коли це відбудеться технічно – а мало би найближчим часом, бо комітет повинен бути сформований і нормально функціонувати – але там почнуть працювати нові люди. Рішення ухвалять, а тим країнам, яких «обнулили», запропонують внести свої пропозиції щодо представників, яких згодом затвердять. Ось і все – навіщо такий галас?

Звичайно, гірше мати двох членів, ніж чотирьох. Але це зовсім не означає, що країна позбавлена брати участь у роботі комітету – такого не може бути взагалі. Зрештою, ми ж не Росія. Її позбавляють, бо вона є країною-агресором, а Україна такою країною не є, а тому бере повноправну участь у всіх статутних органах і Ради Європи, і ПАРЄ. І від того, що люди не розуміють технології, починається біда.

Так, про плани повернути Росію до роботи в ПАРЄ, вчора заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, та і не тільки він. Є багато тих, хто про це мріє. Але ж усім нам відома формула – «хотеть не вредно».

Такі повідомлення для нас – це сигнал ніяким чином не згортати, а ще й посилювати нашу роботу. Працювати так, аби для кожного члена ПАРЄ було зрозуміло: Росія – це країна-агресор, і пускати її назад без виконання резолюції тієї ж асамблеї не можна.

І як на мене, те голосування, що відбудеться щодо агресії Росії в Керченській протоці, буде дуже важливою нагодою ще раз про це сказати. І сказати з доказами на руках. Бо коли там говорили про іхтамнєтов, то всі робили фігуру мовчання – мовляв, ну немає ж прямих доказів, хлопці поїхали у відпустку і там трохи повоювали. А тепер уже є і відео – не треба посилатись на дані космічної чи будь-якої іншої розвідки. І це те відео, яке вже подивилось півсвіту – якщо, звичайно, хотіли. Тому ще раз звернути на це увагу було би дуже своєчасним, а заразом корисним аргументом на користь того, що таку країну за цивілізований стіл не кличуть. І якщо вона вийде з Ради Європи – а влітку виповниться два роки, як Росія не сплачує туди свої членські внески, що є грубим порушенням, за яке виключають – то світ не зупиниться.

Ось недавно США вийшли з ЮНЕСКО. І потім Ізраїль. І від цього ЮНЕСКО не припинило свою діяльність, і світ не почав менше уваги приділяти питанням науки, освіти, культури. Так, без якоїсь країни – добре це чи ні, ще окреме питання. Буває і так, що виходять і повертаються. Та ж ситуація у ПАРЄ. Складуться на Росії інші умови, змінить вона свою політику і сутність – то будь ласка, чому ні?

Зараз же вона критеріям не відповідає. І я думаю, якби зараз ставили питання, чи приймати таку країну до Ради Європи, то її би не прийняли, і з простої причини – не відповідає критеріям членства в цій організації.

Так, зараз у ПАРЄ правлять емоції. І я би назвав їх далекими від того, щоб стати за основу прийняття рішень. Бо головна їхня теза звучить так: ну як же ми лишимо росіян захисту з боку Ради Європи. І для мене це звучить дуже наївно. Бо сьогодні жодним чином жоден російський громадянин не користується цим захистом. І все через те, що у їхній країні прийнято закон, яким на місці в Росії вирішується, чи реагувати на рішення Європейського суду з прав людини, чи ні. Хочемо – реагуємо, не хочемо – не реагуємо. І гарантія того, що в якомусь конкретному випадку Росія скаже, що громадянину Пупкіну за неправильне судове рішення потрібно видати компенсацію, дорівнює нулю. Все залежить від того, чи сподобався пан Пупкін комусь з російського Мін’юста чи адміністрації президента.

Тому цей аргумент ПАРЄ настільки слабкий і неадекватний, що серйозно про нього говорити не доводиться. Втім, ліберальні підходи і фантазії – це коник багатьох західних політиків, і вони на цих кониках стрибають не одне десятиліття.

Тим не менш, немає сумнівів, що у зв’язку з російською агресією в Керченській протоці – і прошу не називати це Керченською кризою, бо з таких неправильних делікатних формулювань все і починається – Росії слід очікувати погіршення ситуації.

Ця ситуація вже стала гіршою. Бо навіть затяті русолюби повинні подивитись правді в очі та збагнути: те, що трапилось – акт агресії, а не інцидент, а тому так відверто покривати країну, яка цю агресію здійснює, не комільфо. Так не працює.

Без зрады. Почему Россию не вернут в ПАСЕ

Да, сейчас в ПАСЕ правят эмоции – но они далеки от того, чтобы лечь в основу решений

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что среди прочего привело к лишению Украины мест в том из них, что работает над снятием санкций с России. Не знаю почему, но наши медиа подхватили эту новость и подают ее как очередную трагедию или зраду, хотя на самом деле таковой нет.

Речь идет об изменении правил процедуры. Было принято решение о том, что каждая страна будет иметь в этом регламентном комитете не столько кандидатов, сколько захочет, а только по два. То есть, как сейчас говорят, нынешние списки «обнулили» – и это не значит, что стране отказано иметь там своих представителей. Не знаю, когда это произойдет технически – а должно было бы в ближайшее время, поскольку комитет должен быть сформирован и нормально функционировать – но там начнут работать новые люди. Решение примут, а тем странам, которые «обнулили», предложат внести свои предложения по поводу представителей, которых впоследствии утвердят. Вот и все – зачем такой шум?

Конечно, хуже иметь двух членов, чем четырех. Но это вовсе не означает, что страна лишена возможности участвовать в работе комитета – такого не может быть вообще. В конце концов, мы же не Россия. Ее лишают, потому что она является страной-агрессором, а Украина такой страной не является, а потому принимает полноправное участие во всех уставных органах и Совета Европы, и ПАСЕ. И от того, что люди не понимают технологии, начинается беда.

Так, о планах вернуть Россию к работе в ПАСЕ, вчера заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, да и не только он. Есть много тех, кто об этом мечтает. Но всем нам известна формула – «хотеть не вредно».

Такие сообщения для нас – это сигнал никоим образом не сворачивать, а еще и усиливать нашу работу. Работать так, чтобы каждому члену ПАСЕ было понятно: Россия – это страна-агрессор, и пускать ее обратно без выполнения резолюции той же ассамблеи нельзя.

И как по мне, то голосование, которое состоится по поводу агрессии России в Керченском проливе, будет очень важной возможностью еще раз об этом сказать. И сказать с доказательствами на руках. Потому что когда там говорили про ихтамнетов, то все делали фигуру молчания – мол, ну нет же прямых доказательств, ребята поехали в отпуск и там немного повоевали. А теперь уже есть и видео – не надо ссылаться на данные космической или любой другой разведки. И это то видео, которое уже посмотрело полмира – если, конечно, хотели. Поэтому еще раз обратить на это внимание было бы очень своевременным, а заодно полезным аргументом в пользу того, что такую ​​страну за цивилизованный стол не зовут. И если она выйдет из Совета Европы – а летом исполнится два года, как Россия не платит туда свои членские взносы, что является грубым нарушением, за которое исключают – то мир не остановится.

Вот недавно США вышли из ЮНЕСКО. И потом Израиль. И от этого ЮНЕСКО не прекратило свою деятельность, и мир не стал меньше внимания уделять вопросам науки, образования, культуры. Да, без какой-то страны – хорошо это или нет, еще отдельный вопрос. Бывает и так, что выходят и возвращаются. Та же ситуация в ПАСЕ. Сложатся на России другие условия, изменит она свою политику и сущность – то пожалуйста, почему нет?

Сейчас же она критериям не соответствует. И я думаю, если бы сейчас подняли вопрос, принимать ли такую ​​страну в Совет Европы, то ее бы не приняли, и по простой причине – не соответствует критериям членства в этой организации.

Да, сейчас в ПАСЕ правят эмоции. И я бы назвал их далекими от того, чтобы стать основой принятия решений. Ибо главный их тезис звучит так: ну как же мы лишим россиян защиты со стороны Совета Европы. И для меня это звучит очень наивно. Потому что сегодня ни один российский гражданин не пользуется этой защитой. И все потому, что в их стране принят закон, согласно которому на месте в России решается, реагировать на решения Европейского суда по правам человека или нет. Хотим – реагируем, не хотим – не реагируем. И гарантия того, что в каком-то конкретном случае Россия скажет, что гражданину Пупкину за неправильное судебное решение нужно выдать компенсацию, равна нулю. Все зависит от того, понравился ли господин Пупкин кому-то из российского Минюста или администрации президента.

Поэтому этот аргумент ПАСЕ настолько слаб и неадекватен, что серьезно о нем говорить не приходится. Впрочем, либеральные подходы и фантазии – это конек многих западных политиков, и они на этих коньках прыгают не одно десятилетие.

Тем не менее, нет сомнений, что в связи с российской агрессией в Керченском проливе – и прошу не называть это Керченским кризисом, потому что с таких неправильных деликатных формулировок все и начинается – России следует ожидать ухудшения ситуации.

Эта ситуация уже стала хуже. Ведь даже ярые русолюбы должны посмотреть правде в глаза и понять: то, что случилось – акт агрессии, а не инцидент, а потому так откровенно покрывать страну, эту агрессию осуществляющую, не комильфо. Так не работает.
Tags: Керченська криза, Огризко, ПАСЕ, РФ, комитеты, ликбез, регламент, русская агрессия в Украине
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment